Stiefel
Slovakia

KONTAKT

GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Ireland
Tel: + 421 800 500 589

MEDICÍNSKE INFORMÁCIE


BEZPEČNOSŤ LIEKOV

 

Informácia o produkte


Informácie na tejto stránke sú určené výlučne pre odbornú verejnosť.

Toctino je indikovaný u dospelých pacientov, ktorí trpia závažnou chronickou formou ekzému na rukách, ktorý nereaguje na liečbu silnými lokálne používanými kortikosteroidmi.
Podobne ako iné retinoidy, aj liek Toctino® má teratogénny účinok. Liečba liekom Toctino® je počas tehotenstva kontraindikovaná a pri liečbe žien v plodnom veku sa musia dodržiavať osobitné opatrenia.
Program na prevenciu tehotenstva (PPP) bol navrhnutý tak, aby Vám pomohol splniť požiadavky súvisiace s liečbou liekom Toctino®. Zapamätajte si, prosím, že PPP je nutné dodržiavať.
Pozrite si, prosím, Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) a materiály pre zdravotníckych pracovníkov, ktoré podrobne opisujú kroky, ktoré sú nevyhnutné pri predpisovaní lieku Toctino®
Aktuálny Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná 11, 825 08 Bratislava
tel.: + 421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.
Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.
Hlásením podozrení na nežiaduce účinky prispievate k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Všetky podozrenia na nežiaduce reakcie na alitretinoín, všetky prípady tehotenstva, prípady poškodenia plodu počas tehotenstva alebo vrodené chyby u novorodenca, prosím, hláste aj GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, Tel: +421 800 500 589.
Dátum schválenia - august 2022
NX-SK-ALT-WCNT-220001