Stiefel
Slovakia

KONTAKT

GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Ireland
Tel: + 421 800 500 589

MEDICÍNSKE INFORMÁCIE


BEZPEČNOSŤ LIEKOV

 

Informácia o produkte


Informácie na tejto stránke sú určené výlučne pre odbornú verejnosť.

Toctino je indikovaný u dospelých pacientov, ktorí trpia závažnou chronickou formou ekzému na rukách, ktorý nereaguje na liečbu silnými lokálne používanými kortikosteroidmi.
Podobne ako iné retinoidy, aj liek Toctino® má teratogénny účinok. Liečba liekom Toctino® je počas tehotenstva kontraindikovaná a pri liečbe žien v plodnom veku sa musia dodržiavať osobitné opatrenia.
Program na prevenciu tehotenstva (PPP) bol navrhnutý tak, aby Vám pomohol splniť požiadavky súvisiace s liečbou liekom Toctino®. Zapamätajte si, prosím, že PPP je nutné dodržiavať.
Pozrite si, prosím, Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) a materiály pre zdravotníckych pracovníkov, ktoré podrobne opisujú kroky, ktoré sú nevyhnutné pri predpisovaní lieku Toctino®
Aktuálny Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC) nájdete na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.

PPP materiály:

  • Táto sekcia je určená odbornej verejnosti. Potvrdzujem, že som odborník z oblasti medicíny alebo farmácie.
  • ÁNO
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná 11, 825 08 Bratislava
tel.: + 421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.
Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.
Hlásením podozrení na nežiaduce účinky prispievate k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Všetky podozrenia na nežiaduce reakcie na alitretinoín, všetky prípady tehotenstva, prípady poškodenia plodu počas tehotenstva alebo vrodené chyby u novorodenca, prosím, hláste aj GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, Tel: +421 800 500 589.
Dátum schválenia - august 2022
NX-SK-ALT-WCNT-220001